Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică.
Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.
Fiind cea mai mare şi cea mai importantă instituţie de învăţământ superior din sud-estul României, cu un efectiv de aproximativ 16.000 studenţi, UDJG se constituie în vârful de lance al progreselor tehnice, ştiinţifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu şi lung, menit să contribuie în primul rând la progresul municipiului Galaţi.
Există publicaţii, patente, lucrări de anvergură menţionate în baze de date internaţionale. Transparenţa publică a datelor şi informaţiilor, în forma tiparită şi în forma electronică, despre toate calificările şi programele de studiu, actualitatea, corectitudinea şi validitatea acestor informaţii, sunt demonstrate permanent.
UDJ şi toate facultăţile ei oferă informaţii şi date, cantitative şi / sau calitative, actuale şi corecte, despre calificările, programele de studiu, diplomele, personalul didactic şi de cercetare, facilităţile oferite studenţilor şi despre orice aspecte de interes pentru public, în general, şi pentru studenţi, în special. Informaţia oferită public de universitate este comparabilă, cantitativ şi calitativ, cu cea oferită de universităţile din Spaţiul European al Învăţământului Superior.
Încă din anul 2007, cand a avut loc înfiinţarea Editurii Galati University Press, s-au publicat reviste şi carte ştiinţifică, manuale, îndrumare, culegeri de exerciţii şi probleme, suporturi didactice şi alte lucrări cu caracter educaţional pe baza planului editorial anual şi a proiectelor editoriale.
Lucrările elaborate de distinşi profesori şi editate în cadrul editurii GUP vor fi de un real folos tuturor celor care îşi vor desăvârşi pregătirea de specialitate, prin doctorate în domeniul fiecărei cărţi.


LDU Galati was founded in 1948. It undertakes the misSion to train specialists for different socio-economic domains, to actively participate in sustaining and spreading of science and culture, and to contribute to the enrichment of the local and national patrimony of knowledge through scientific research. The University also undertakes the role of a cultural and civic centre for the formation and dissemination of cultural, scientific and social values both in the area and at national level.
Lower Danube University undertakes the mission to promote and transmit science and culture, to contribute to the creation of new knowledge through scientific research, providing all community members with the necessary conditions for the valorization of their intellectual aptitudes, through learning, scientific research and other socio-cultural activities.
Lower Danube University of galati is one of the most important higher education institutions in Romania. As the largest and most important institution of higher education in south-eastern Romania, with a staff of about 16,000 students, UDJG constitutes spearheading progress in technical, scientific, social cultural or immediate application and long-term designed primarily to contribute to the progress the city of Galati.
There are publications, patents, major works listed in international databases. Public transparency of data and informations in printed and electronic form, about all qualifications and study programs, timeliness, accuracy and validity of this informations, are shown continuously.
In the framework of university reforms and of Romania’s integration in the European Union, Lower Danube University of Galati has aimed at adopting European academic standards, at having curricula similar in structure with those currently in use in European universities, at promoting to internationallu recognized academic performance criteria. in addition, the university has intended to promote academic mobility and recognition of degrees and studies.
Ever since 2007, when Galati University Press Publishing house was established, were published scientific journals and books, manuals, tutorials, collections of exercises and problems, supports teaching and other work with an educational plan based on annual editorial and editorial projects.
The work developed by distinguished professors and published within GUP publishing house will be of great use to all those who complete their specialized training, with doctorates in the area of each book.
Editura Universităţii "Dunărea de Jos"
Str. Domnească, nr. 47, 800008 – Galaţi,
ROMANIA
Tel: 00 40 336 13 01 39
Fax: 00 40 236 46 13 53
E-mail: gup@ugal.ro